برای هر مسلمان:
نماز و روزه قضا شده پدر و همچنين بنابر احتياط مادر, به عهده پسر بزرگتر بلكه بر عهده بزرگترين مرد در ميان وارثان ـ مطابق طبقات ارث ـ خواهد بود كه بايد پس از مرگشان به جا آورد و يا براى آنها اجير بگيرد. اگر پدر و مادر از روى نافرمانى هم نماز و روزه را بجا نياورده باشند بنابر احتياط همين حكم جارى است .
منظور از پسر بزرگ ، پسری است که هنگام فوت پدر بزرگتر ، از دیگر پسرها است.
بهتر است به توضیح مسائل مرجع خود در مورد نماز قضا پدر که در همین سایت در بخش احکام نماز استیجاری گرد آوری شده است مراجعه نمائید.

حرم نمازگزار